skip to Main Content

Swyddi

RÔL

Ymgynghorydd Codi Arian (Cyfranwyr Sylweddol)

LLEOLIAD

O bell, teithio achlysurol i Lundain a Chymru, mynychu Gŵyl y Dyn Gwyrdd (Bannau Brycheiniog) o 19-22 Awst

CYFNOD

Rhan amser (oriau i’w cytuno), Cyfnod Penodol

CYFNOD CYFLOGAETH

I’w gytuno

CYFLOG

Cystadleuol

DYDDIAD CYCHWYN

Cyn gynted ag y bo modd (byddwn yn dod â’r cyfle hwn i ben unwaith y byddwn wedi cyfarfod yr ymgeisydd mwyaf addas)

GAIR AM YMDDIRIEDOLAETH Y DYN GWYRDD

Mae’r Dyn Gwyrdd yn un o’r 5 ŵyl gerddorol annibynnol sy’n dal i fodoli yn y DU, ac mae’n cael ei chydnabod am ei rhaglen uchelgeisiol o safon uchel (5* Guardian, Independent, Telegraph), am ei phrofiad cyfoethog a chynhwysol i’w chynulleidfa (6 Music Best UK Festival, Silver Charter gan Attitude is Everything), ei hymrwymiad i gydraddoldeb rhywiol (Women in Music), i gynaliadwyedd amgylcheddol a datblygiad artistiaid. Mae’r Dyn Gwyrdd yn ‘hyrwyddo’r talentau newydd sy’n dod i’r amlwg ochr yn ochr â’i sêr mwyaf disglair’ (INews) ac mae ‘wedi llwyddo erioed i gynrychioli tueddiadau sy’n newid’ (The Times). Ymddiriedolaeth y Dyn Gwyrdd yw cangen elusennol yr ŵyl ac mae’n ymestyn ei dyheadau dyngarol uchelgeisiol y tu hwnt i’w gweithgareddau masnachol, gan weithio ledled Cymru a’r DU.

Ein hamcanion elusennol yw …

Datblygu ac arddangos artistiaid talentog sy’n dod i’r amlwg

Meithrin cyfleoedd hyfforddi o fewn y diwydiannau creadigol

Gweithio â chymunedau yng Nghymru er mwyn ysbrydoli newid cadarnhaol

Annog y cyhoedd i ymgysylltu â gwyddoniaeth

 

Er ein sefydlu yn 2014, mae Ymddiriedolaeth y Dyn Gwyrdd wedi …

Adeiladu etifeddiaeth o Ddatblygu’r Celfyddydau, gan ganiatáu i fwy na 5,000 o artistiaid ddatblygu’n greadigol a chyrraedd eu llawn botensial

Cynnig Hyfforddiant Proffesiynol i fwy na 2,000 o bobl ifanc ac oedolion mewn perygl

Trawsnewid y ffordd y mae dros 200,000 o bobl yn ymgysylltu â Gwyddoniaeth

Cefnogi mwy na 100 o Grwpiau a phrosiectau cymunedol yng Nghymru

Y RÔL

Rydym yn chwilio am unigolyn profiadol a fydd yn llawn ysbrydoliaeth ag awydd gwirioneddol i godi arian i helpu i roi strategaeth uchelgeisiol Cyfrannu Sylweddol ar waith. Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol brofiad cydnabyddedig a hanes o lwyddiant yn y gwaith o ymchwilio am, a sicrhau rhoddion sylweddol gan unigolion gwerth net uchel a hefyd gwybodaeth helaeth am y gymuned ddyngarol ledled y DU yn ogystal â chysylltiadau â hi.

Mae hon yn ymgyrch strategol allweddol gan Ymddiriedolaeth y Dyn Gwyrdd wrth inni anelu at adeiladu cydnerthedd ariannol ar ôl blwyddyn hynod heriol a roddodd ergyd galed iawn i sector y celfyddydau. Bydd yr ymgeisydd delfrydol yn gallu sicrhau canlyniadau mewn cyfnod byr o amser ac yn canolbwyntio ar adnabod ac ysgogi cyflwyniadau, ac ehangu ein rhwydweithiau â darpar roddwyr gwerth net uchel.

Gan weithio o fewn tîm bychan deinamig, bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cael cefnogaeth lawn gan Fwrdd Cyfarwyddwyr Ymddiriedolaeth y Dyn Gwyrdd a’r Rheolwr Datblygu.

Prif ddyletswyddau a chyfrifoldebau:

 • Gweithio gyda’r Bwrdd Cyfarwyddwyr a’r Rheolwr Datblygu i nodi ac ysgogi cyflwyniadau i ddarpar roddwyr lefel ganolig a gwerth net uchel
 • Cyfrannu at ddatblygu achosion effeithiol am gymorth a deunyddiau codi arian ehangach er mwyn integreiddio negeseuon craidd ac amcanion strategol
 • Sefydlu dilyniant o gyfleoedd a strategaeth Cyfranwyr Sylweddol sy’n cynnwys cynlluniau sy’n sicrhau bod gwaith archwilio, meithrin, briffio, ceisiadau a stiwardiaeth yn cael ei weithredu gan Fwrdd y Cyfarwyddwyr a’r Rheolwr Datblygu
 • Codi arian mewn ffordd gyfrifol yn unol â Chod Ymarfer y Sefydliad Codi Arian, gan arddangos dyletswydd gofal gwirioneddol tuag at gefnogwyr craidd Ymddiriedolaeth y Dyn Gwyrdd

YNGLŶN Â CHI

Rydym yn croesawu ceisiadau gan bobl sy’n teimlo y gallant gyfrannu eu profiadau a’u syniadau eu hunain a grymuso’r rhai o’u cwmpas i ddilyn eu hesiampl. Rydym yn annog ceisiadau gan rai sydd wedi’u tangynrychioli yn sector y celfyddydau ac ym mhob croestoriad o’n cymdeithas amrywiol.

Yr ymgeisydd delfrydol:

 • O leiaf 5 mlynedd o brofiad proffesiynol yn y trydydd sector a phrofiad cydnabyddedig ym maes cyfrannu unigol, cyfrannu sylweddol a/neu gyllido torfol.
 • Gwybodaeth helaeth o’r gymuned ddyngarol yng Nghymru a ledled y DU yn ogystal â chysylltiadau yno
 • Profiad cydnabyddedig o ddatblygu a gweithredu strategaethau Cyfrannu Sylweddol hir dymor llwyddiannus
 • Unigolyn sy’n meddwl yn strategol, sy’n ddylanwadwr naturiol ac sy’n gallu darganfod unrhyw gyfleoedd newydd i gael incwm
 • Profiad o weithio mewn sefyllfaoedd deinamig a rhywun sy’n teimlo’n gyfforddus yn gweithio â thîm bychan o gydweithwyr
 • Sgiliau cyfathrebu rhagorol ynghyd â’r gallu i ddylanwadu ar ystod eang o randdeiliaid ac ymgysylltu â hwy gan lunio perthynas hir dymor
 • Mae brwdfrydedd egnïol a heintus tuag at genhadaeth ac amcanion Ymddiriedolaeth y Dyn Gwyrdd yn hanfodol
 • Mae cael mynediad i gronfeydd data gwerth net uchel a thanysgrifiadau i ddyfeisiau ymchwilio yn fanteisiol.

Sgiliau a chymwyseddau manteisiol:

 • Sgiliau trefnu a rheoli amser cadarn ynghyd â’r gallu i weithio’n gyflym ac yn effeithiol i sicrhau canlyniadau
 • Cael eich gyrru gan ganlyniadau
 • Sgiliau dadansoddi
 • Ymddygiad moesegol a thryloyw
 • Derbyn cyfrifoldeb am syniadau
 • Blaenweithredol ac yn cymryd y cam cyntaf
 • Arddangos dycnwch mewn sefyllfaoedd heriol
 • Ffordd o feddwl entrepreneuraidd
 • Sgiliau rhyngbersonol rhagorol
 • Saesneg rhugl

TELERAU AC AMODAU

Bydd yr Ymgynghorydd Codi Arian yn gweithio’n rhan amser, gan ddilyn amserlen hyblyg, a bydd y gyfradd y dydd yn cael ei thrafod. Bydd yn atebol i, ac yn gweithio’n agos â Bwrdd Ymddiriedolwyr y Dyn Gwyrdd a’r Rheolwr Datblygu.

Bydd y rhan fwyaf o’r gwaith yn cael ei wneud o bell, a chynhelir cyfarfodydd yn achlysurol yn Llundain ac yng Nghymru yn ôl yr angen.

 A oes gennych chi ddiddordeb?

Cysylltwch â Joana Rodrigues, Rheolwr Datblygu, Ymddiriedolaeth y Dyn Gwyrdd i drefnu galwad ragarweiniol:

joana@greenmantrust.org.uk | 07552337166

Back To Top