skip to Main Content

Newyddion

2 Tachwedd 2023

Dewch yn llu da chi! Am £5 gallech ennill y poster Green Man 2023 RHYFEDDOL ac unigryw hwn sydd wedi’i argraffu ar sgrin a’i lofnodi gan yr holl brif artistiaid: Spiritualized, Slow Dive, DEVO, Goat, Self Esteem, Young Fathers & First Aid Kit ac sydd wedi’i ddylunio gan yr anhygoel UK Poster Association.

Mae ein raffl yn agor ar nawr ac yn cael ei thynnu ar 4 Rhagfyr yn union mewn pryd ar gyfer y Nadolig. Dim ond un wobr sydd i’w hennill felly po fwyaf o docynnau fyddwch chi’n brynu gorau yn y byd fydd eich siawns o’i chipio! Mae pob ceiniog yn mynd yn syth i gefnogi gwaith elusennol Ymddiriedolaeth y Dyn Gwyrdd. Rydym yn dathlu 10 mlynedd o fodolaeth yn 2024 ac mae gennym brosiectau cyffrous ar y gweill!

Mae’r poster wedi ei fframio’n broffesiynol ac mewn mownt acen ddwbl, ffrâm bren wedi’i pheintio’n wyn gyda haen acrylig UV amddiffynnol. Peidiwch â cholli cyfle, mae’n siawns wirioneddol unigryw i gael gafael ar brint amhrisiadwy …

DOLEN

Pob lwc!

GMT x

1 Gorffennaf 2021

Y DYN GWYRDD YN AMLINELLU GWELEDIGAETH GWERTH £23M I DDOD Â SWYDDI A CHYFLEOEDD I BOWYS

Cyflwynodd Fiona Stewart, Rheolwr Gyfarwyddwr a pherchennog y cwmni sydd y tu ôl i Ŵyl y Dyn Gwyrdd, ei gweledigaeth ar gyfer Fferm Gilestone mewn cyfarfod o gynrychiolwyr y gymuned.

Amcan y weledigaeth yw rhoi hwb i economi wledig y Canolbarth a darparu swyddi a chyfleoedd i bobl ifanc a chefnogi busnesau newydd a busnesau sydd eisoes yn canolbwyntio ar gefn gwlad.

Bwriad y cynlluniau sy’n dod i’r amlwg yw creu menter wledig gynaliadwy newydd a fyddai’n cynhyrchu £23m i’r economi leol, gan ddarparu o leiaf 38 o swyddi llawn amser newydd a chefnogi 300 o swyddi lleol drwy ei chadwyn gyflenwi.

Mae cynllun Fferm Gilestone yn mynd i’r afael â phum mater sy’n allweddol i’r ardal leol:

1. Ffermio Cynaliadwy: Parhau â gweithgareddau amaethyddol cyfredol y fferm a datblygu arferion ffermio adfywiol a fydd yn cael effaith gadarnhaol ar yr amgylchedd.

2. Twristiaeth: Rhoi hwb i dwristiaeth leol drwy wella’r ddarpariaeth llety gyfredol ar Fferm Gilestone trwy ei throi’n encil ecogyfeillgar gwyrdd, sy’n cynnwys glampio a llety rhent.

3. Menter wledig: Cefnogi busnesau presennol i ddatblygu a chreu mentrau newydd fel bragdy, becws ac ysgol bobi. Bydd y rhain yn ffurfio rhan o ymgyrch ffermio ‘plât llawn’, a fydd yn defnyddio grawn a dyfir ar y fferm i wneud y cynnyrch, a fydd yn cael ei werthu i farchnadoedd, stocwyr lleol, a’i ddefnyddio yn yr holl ddigwyddiadau a fydd yn cael eu cynnal ar y fferm ac yng Ngŵyl y Dyn Gwyrdd.

4. Pobl ifanc: Darparu cyfleoedd prentisiaethau a hyfforddiant i bobl ifanc o bob rhan o Bowys. Creu cartref parhaol i Ymddiriedolaeth y Dyn Gwyrdd, cangen elusennol yr Ŵyl, i roi newid positif i bobl ifanc ym Mhowys.

5. Hyb Creadigol: Helpu i ddatblygu’r diwydiannau creadigol ar draws Canolbarth Cymru drwy sefydlu hyb creadigol a fydd yn gweithredu fel sefydliad angori i fusnesau cyfredol a rhai newydd. Ni fyddai’r fferm yn cael ei defnyddio ar gyfer Gŵyl y Dyn Gwyrdd nac unrhyw ddigwyddiad arall o’r un maint.

Meddai Fiona Stewart:

Rwy’n teimlo’n angerddol ynglŷn â’r syniad o allu defnyddio llwyddiant brand y Dyn Gwyrdd i helpu i greu mwy o dwf economaidd ym Mhowys a Chanolbarth Cymru a darparu cyfleoedd newydd i bobl ifanc yn arbennig.

Mae ein gweledigaeth yn cyd-fynd ag uchelgeisiau Cyngor Powys a Llywodraeth Cymru ar gyfer dod â rhagor o ffyniant i gefn gwlad y Canolbarth ac rwy’n mawr obeithio y gallwn gydweithio ochr yn ochr â’r cymunedau lleol i wireddu’r cyfle hwn.

Galwyd y cyfarfod, a gynhaliwyd ar 17 Mawrth, gan Lywodraeth Cymru ac roedd swyddogion a chynrychiolwyr etholedig o Gyngor Powys, Cyngor Cymuned Tal-y-bont ar Wysg, ac Awdurdod Parciau Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn bresennol.

Back To Top